DE MONDIALE DEGENERATIE VAN MENSELIJKE INTELLIGENTIE Gestuurde afbraak van het onderwijs.

In deze Blog gebruik ik gedeelten van mijn bijna tien jaar durende onderzoek over de manier waarop propaganda en nieuws nauw met elkaar zijn verweven. De resultaten verwerk ik momenteel tot een (omvangrijk) boek over onze recente geschiedenis, (1945 tot heden). 

Het uitgangspunt van mijn boek was een geheel ander uitgangspunt, namelijk de ontwikkeling van Nazi Duitsland en haar "Technische ontwikkeling" (Raketten, de straaljager, super duikboten, ruimtevaart etc.). Maar de manier waarop over Duitsland werd gesproken trok mijn aandacht. De Duitsers werden sinds de capitulatie (maar ook al daarvoor) afgeschilderd als Barbaarse wilden, massa moordenaars en domme Fascisten. Aan de andere kant was er een uiterst efficiënt geregeld land te zien met een zeer hoog ontwikkeld wetenschappelijk en sociaal niveau. 

Na de oorlog hebben de Geallieerden dan ook scheepsladingen documenten (patenten, blauwdrukken, etc) gestolen als 'oorlogsbuit'. Plunderen deden zij niet, zij 'bevrijdden' immers deze dingen van de Nazi's. Ook de Nazi wetenschappers zelf werden op transport gezet. (operation Paperclip). De NASA bons Werner Von Braun is hiervan het bekendste voorbeeld. 

En nu kom ik op mijn punt:

Zo is er na de oorlog een voorlichtings- en  onderwijs campagne van start gegaan, waarin het technisch niveau van de Duitsers enorm omlaag werd gehaald en juist de Angel-Saksische verdiensten hoog werden opgehemeld. 

Napoleon zei het al; "De overwinnaar schrijft de geschiedenis". En dat deden de geallieerden, en wel met zo'n succes dat ons huidige denken en doen precies zo verloopt (1913, Jackell Island en de Federal Reserve) als men tussen 1910 en 1920 al had bedacht. 

Jawel, bedacht! 

Ons leven is wel degelijk onderdeel van een weloverwogen en uitgevoerd plan! We stuiten bij nader onderzoek dan ook steevast op de naam Rockefeller, en in wat mindere mate op Carnegie, maar ook Darwin en Ploetz zijn namen die wij moeten onthouden! 

Rockefeller schreef begin vorige eeuw zijn beruchte "Occasional letter number 1.". Een handvest voor de Kapitalistische elite als motivatie voor het onderwerpen van het 'werkvolk' aan de sturing van de lichtende voorbeelden, de spoorweg en media multimiljonairs, industrielen en politici. De "illuminati". 

Rockefeller liet geen kans onbenut om zijn doel te bereiken. Met zijn handlangers en zakenvrienden legden zij middels hun vermogen de hand op enkele sleutelpunten in de samenleving. Het onderwijs en de medische wereld. Via het onderwijs moest er een werkvolk worden 'geschapen' dat zich gehoorzaam en gelaten zou schikken in hun functie als productieeenheden binnen een samenleving met fabrieken van de vermogende ondernemers die een heel nieuw soort mensen vereisen. Dom, eentonig, zwaar werk. Om dat te bereiken was een verandering nodig van de menselijke mentaliteit, en wel via hervorming van het onderwijs en het ouderlijk gezag, maar dat kon alleen na de uitvoerige motivering dat het superieure Blanke (Amerikaanse) ras dreigde te degenereren onder invloed van raciale vermenging met niet blanken. (Italianen, Slaven, Grieken, Roemenen enz., maar ook Mexicanen en kleurlingen). Dit kon vervolgens worden aangetoond met, voor het doel gemanipuleerde, erfelijkheidsonderzoeken (Rode Kruis) op Basis van Darwin's theorieen. De psychologische motivatie van de resultaten komt van een minder bekende persoon, namelijk Alfred PloetzUiteindelijk werden er in Amerika in de jaren '20 zelfs mensen gedwongen gesteriliseerd om een begin te maken met deze 'Arische' selectie. 

Dit hele pakket aan ideeën tot beheersing en (her) vorming van een hele natie, ligt een model ten grondslag, bekend onder de naam "Eugenics". Dit was de 'leer' die de basis vormde voor de opvattingen over een blank 'super ras', 'Ariers', Noordische sagen en het gebruik van de Swastika als symbool. We spreken dan over Amerika in de periode van zo 1890-1910.

Het verguisde Duitse 'Nazisme' heeft dan ook een zuivere Amerikaanse oorsprong, inclusief kampen voor 'ongewensten', massa sterilisaties, medische experimenten en volkerenmoord. Alleen dit laatste liet men dus aan de Duitsers over, om zelf schone handen te houden... 

Dat de Amerikanen dit alles niet graag naar buiten zien komen mag duidelijk zijn! Dit is dan ook de voornaamste reden dat ook de Amerikaanse pers onder de invloed staat van de Rockefeller achtige organisaties. (hij heeft hiervoor honderden stichtingen, trustfondsen en werkmaatschappijen opgericht). De pers (of beter, de werkmaatschappijen als de C.F.R.) bepalen dus in grote mate wat er wel en wat er niet wordt gepubliceerd. 

Dit is inmiddels een wereld omvattend beleid geworden, voornamelijk omdat de VS ook haar schoolsysteem heeft opgelegd aan vele (instabiele) landen in de rest van de wereld. Tot Rusland en China aan toe! Dus gaandeweg leert de hele wereld stiekum aan 'kapitalistisch' te denken en is het dus niet verwonderlijk dat inmiddels ook in ons land het Angel-Saksische "Bachelor-Master" systeem is ingevoerd op de universiteiten en dat overheids gesubsidieerd onderwijs is afgeschaft. Ook het systeem van Crashes en kinderopvang maakt hier onderdeel van uit! Lang werkende ouders om te zorgen voor het noodzakelijke levensonderhoud stelt de overheid in staat om kinderen al op zeer jeugdige leeftijd te programmeren tot gehoorzame, volgzame wezens. Ook hier wordt je stilletjes maar wel overwogen gedwongen om Kapitalistisch te denken en te handelen.

Vandaar dat de huidige politici tegenwoordig ook slaafs achter het (verderfelijke) Amerikaanse beleid aanlopen, met dat als enige en ultieme doel!

Treffender omschrijven als de Amerikanen het zelf verwoorden kan ik het niet; 

"the Dumbing down of a nation" ... 

.... 

Met deze publicaties hoop ik een meer volledig en eerlijk beeld te mogen schetsen van feiten die (juist) ook nu nog ons leven bepalen (Europa) en  daarom een exactere kennis vereisen om de juiste (politieke) keuzes te kunnen maken. Een eerste deel van mijn boek is online in te zien via onderstaande link (ruw, geen spelling controle en nog onvertaalde gedeelten!).

http://issuu.com/frank582/docs/een_europa__een_leugen_40a170828c20dc/1?e=17216457/14510159 

O ja, bedenk wel dat deze Blogs in omgekeerde volgorde verschijnen!

De eerste staat onderaan, de nieuwste daarboven, daarom heb ik ze ook genummerd! 

5). De Humanitaire Ramp: “Rockefeller”

Ik wil hier terloops even wijzen op de in mijn ogen ‘verderfelijke’ opvattingen die de Rockefeller familie er op na houdt met het oog op raszuiverheid en bevolkingsmanipulatie. Dit gegeven vult  eigenlijk op zichzelf al een boek! Toch wil ik hier een poging doen om de essentie van dit fenomeen hier samen te vatten, omdat het naar mijn mening fundamenteel is voor een beter begrip van de in mijn boek gepresenteerde alarmerende ontwikkelingen omtrent de wereldgeschiedenis.

De door hen aangehangen gedachten van rassenzuiverheid, bevolkingsreductie en genetische manipulatie zijn duidelijk en overtuigend bewijs dat dit een pure Nazi overtuiging is. Daarom durf ik inmiddels de stelling aan te gaan dat het Nazisme, samen met het noodzakelijke kapitaal, vlak na de Eerste Wereldoorlog uit Amerika naar Duitsland is overgebracht. Opgepakt door figuren die slechts één eigenschap gemeen hadden, namelijk; totalitaire macht. De 'rassenleer' is pas gaandeweg en op subtiele wijze geïntroduceerd.

Veel conflicten zijn er al uitgevochten ten koste van miljoenen slachtoffers, vaak zonder dat men eigenlijk goed begreep waarom deze conflicten nu feitelijk waren ontstaan. Daarom lijkt oorlog soms een wetmatigheid. Hoe groter de onwetendheid, hoe groter de vernietiging. Laat een ding duidelijk worden…, als er al een wetmatigheid aan ten grondslag ligt dan is dit GELD !

Manipulaties met, om en door geld. Uitgevoerd in stilte, door samenspannende politici en de bezitters van grote hoeveelheden kapitaal. De Kapitalisten..

Heel subtiel, heel onopvallend uitgevoerd. Vaak ontkend of in het diepste geheim, vooral om ieder verband met de opdrachtgevers, de financiers, buiten de publiciteit te houden, we zien het steeds weer als een terugkerend patroon. 

Rockefeller kon niet zelf even zijn chequeboek trekken en geld overmaken, dan zou hij genadeloos aan de schandpaal worden genageld. Alles verliep via zijn personeel en handlangers. Banken en advocatenkantoren, holdings en directies van bedrijven, die voldoende anonimiteit garandeerden door een niet meer te achterhalen relatie.

Het in de verborgenheid achterliggende doel van de Eugenics gedachte van Rockefeller is was om methoden uit te proberen om “de massa’s” te manipuleren om Rockefellers primaire doel; de totale heerschappij van een blank superras over een sterk gereduceerde, in verlichte volgzame slavernij levende wereldbevolking uit te rollen. Hiervoor diende allereerst het onderwijs zo georganiseerd te worden dat het gemiddelde intelligentie niveau van de bevolking langzaam en ongemerkt daalde en de aandacht daarrvoor gemanipuleerd en afgeleid kon worden. (GEB) De voorgestelde reductie van de totale wereldbevolking was opnaïve wijze voorzien door het doden van honderden miljoenen doormiddel van oorlog (1e W.O.) . Dit bleek achteraf echter een onwenselijke methode. Alles ging kapot en moest weer ten koste van veel geld herbouwd worden.

Vervolgens werd ingezet op een ‘Medische’ methode. Geboortebeperking door grootschalige sterelisatie en zelfs gelegaliseerde euthanasie. (Rassenwetten en concentratiekampen, Amerika en Z.- Afrika), later ook door het manipuleren en gebruik van dodelijke ziektes. 

Rockefellers gijzeling van het onderwijs, geneeskunde (Eugenics, Rode kruis, Wereld Gezondheids Organisatie - de WHO) en de media maakt deze familie tot een van de gevaarlijkste en meest dubieuze instituten ter wereld!

Een aan dit concept geliëerde instantie die veel invloed heeft in Amerika is de General Education Board; (G.E.B.).

(Wat hierna volgt is de publiekelijke weergave van het instituut waar het hier in aanvang om gaat. 

(uit Wikipedia);

“De General Education Board werd in 1902 opgericht door John D. Rockefeller Sr. En  Frederick T. Gates. De Board was een filantropische instantie die primair bedoeld was om hoger onderwijs en medische scholing te 'bevorderen' op witte plattelandsscholen en zwarte scholen in het zuiden van de Verenigde staten. (….)”. Rockefeller schonk er $180,000,000 (180 Miljoen) aan. Gates schilderde het af als; “De plattelandsschool van morgen” waarbinnen “jong en oud zal worden onderwezen in praktische manieren om het boeren leven weer schoonheid te geven”.

Er is een historische beschrijving gemaakt van ‘de Board’ door Raymond Fosdick waarin hij aangeeft dat John D. Rockefeller Jr.’s doel “Sociale controle” was. De geschiedschrijving van de Foundation stelt dat in 1923 de International Education Board, een dochter onderneming van de GEB, $20 Miljoen promotiegeld ontving. Het huidige Amerikaanse schoolsysteem heeft zijn oorsprong rond de vorige eeuwwisseling 1899-1900. De oprichting van de GEB had dan ook als doel om in het hele land fondsen te verstrekken, met name aan tot dan toe de door de staat gecontroleerde openbare scholen. (dus minder invloed van de staat en meer door particulieren).

Dat ik niet zomaar wat fantasieën op papier zet wil ik toch graag even onderstrepen met een citaat uit 1913  van Frederick T. Gates, de zakelijk adviseur van Rockefeller. 

“In onze dromen beschikken we over onbeperkte bronnen, de mensen zullen zich zelf schikken in perfecte volgzaamheid onder onze vormende handen. De huidige educatieve conventies zullen vervagen in de herinnering; en ongehinderd door tradities, werken we met onze goede wil naar een dankbaar en bereid werkvolk (denk hierbij aan het China onder Mao als een globaal experiment!). We zullen niet proberen om deze mensen of hun kinderen tot Filosofen om te vormen, of tot mensen van onderwijs of wetenschap. Wij zullen hen niet verheffen tot Auteurs, Sprekers, Dichters of geletterden. Wij zullen ook niet zoeken naar geboren Artiesten, Schilders, Musici. Noch zullen we de ambitie nastreven om hen als Advocaten, Doctoren, Predikanten of Politici op te leiden, waarvan we er genoeg hebben”. 

De General Education Board is niet geïnteresseerd in het door goed onderwijs 'aanmoedigen van het kritisch denken'. Hun focus is het 'hoeden' van kinderen om er betrouwbare, berekenbare en gehoorzame burgers en werknemers van te maken. 

In 1901 wordt het Institute for Medical Research opgericht.

In 1902 wordt de General Education Board opgericht.

(De General Education Board was uiteraard van meet af aan niet geïnteresseerd in het stimuleren van het individueel kritisch denken. Haar doel was het ‘hoeden’ van kinderen en er betrouwbare, voorspelbare, gehoorzame en volgzame burgers van te maken).

In 1904 verschijnt Rockefeller’s ‘First Occasional Letter No.1’ met de hoofdcitaten voor zijn Eugenics ideeën.

In 1906 was Californie de eerste grote staat van drie die wetten invoerde met als basis; Rassenscheiding, Huwelijksbeperkingen en een landelijke sterilisatiewetten die uiteindelijk in 27 staten rechtsgeldig werden !

60.000 Amerikanen werden daadwerkelijk gesteriliseerd en tienduizenden huwelijken verboden. Onbekendeaantallen burgers werden in zogenaamde "Kolonies" opgesloten. Wat daarmee is gebeurd blijft een onopgehelderd gegeven. In Californie was zelfs gedurende de oorlog tegen de 'Rassenhaat van de Nazi's' de helft van de chirurgische ingrepen een sterilisatie en na de oorlog nog altijd 1/3 van de ingrepen.

Cold Springs Laboratory wordt opgericht met behulp van de Dulles broeders (Hieruit zouden de

eerste echte rassenwetten ter wereld onstaan!)    

In 1907 waren de meeste Amerikaanse medische onderwijsinstituten geheel in handen van Rockefeller.

In 1909 onstaat binnen het Rockefeller Institute het Eugenics Laboratory.

1910 Cold Springs Eugenics Research Association erft 80 Hectare van Averell Harriman (een multi Miljoenair Spoorwegmagnaat).

1911 John F. Dulles maakt zijn opvatting van een ‘Super Ras’ publiekelijk; “dit moest volgens hem door het elimineren van de zwakste elementen in de samenleving en zo een ‘Arisch Super Ras’ te realiseren”! 

(Hoezo de ideeën van een waanzinnige gek genaamd Hitler?)

In 1914 waarschuwde de National Education Association al over de activiteiten van de Carnegie en Rockefeller Foundations !

Op een bestuursvergadering in Minnesota werd er een resolutie aangenomen door de ‘Gewone school’ afdeling van de N.E.A. waarin werd opgeroepen;      

“Met verontrusting nemen wij de activiteiten van de Carnegie- en Rockefeller Foundations waar [instanties die niet in de minste manier verantwoordelijkheid dragen voor de mensen] in hun pogingen om controle te krijgen over de overheidsverantwoordelijkheid van onze Educatieve Instellingen en ze zodoende om te vormen naar hun eigen opvattingen, de leerwegen te standaardiseren en zo de instituten te omgeven met loze voorwaarden die afbreuk doen aan de ware academische vrijheden en daardoor het primaire uitgangspunt van de democratie vernietigen, iets dat tot nu toe lag besloten in ons gelijkwaardige gemeenschappelijke openbare onderwijs, gewone scholen en universiteiten”. 

In 1918 waren al 600 van de 650 medische opleidingen opgeheven als gevolg van een  nieuw ‘kwalificatie systeem’, ingevoerd door het AMA ! (American Medical Association). (Flexner).

Het Carnegie Endowment for Advanced Teaching onder aanvoering van Abraham Flexner stelt vervolgens een vernietigend rapport op dat de effectiviteit van natuurlijke geneesmiddelen laat verbleken bij de chemische (betaalde, industrie) medicijnen. Het ‘Flexner Report’. Het achterliggende doel lijkt om de burger afhankelijk te maken van een controleerbaar systeem van ‘medicatie’ verstrekking. (eerstens, winst! Maar ten tweede controle over de inhoud van het medicijn).

Abraham Flexner was directeur van de General Education Board;  zijn broer Simon  Flexner was directeur van het Institute of Medical Research. Bernhard Flexner was Bestuurslid van de Rockefeller Foundation en oprichter van de Council of Foreign Relations ! (alweer een instantie -opgericht in 1921- die tot doel heeft om de journalistieke vrijheden in te perken ! ).

“The common interests very largely elude public opinion entirely, and can be managed only by a specialized class whose personal interests reach beyond the locality.”

Former CFR board member Walter LippmanPublic Opinion (1922)

 "Het gezamenlijke belang is om de aandacht van de publieke opinie volledig af te leiden en alleen kan worden bestuurd door een specialistische Klasse, wiens persoonlijke belangen verder rijken dan die van de 'locals' (burgers)."

Het duizelt je zeker intussen? Wel, houd nog even vol, we zijn bijna bij het punt aangekomen waarbij de link naar de rest van dit boek duidelijk zal worden. Het is vast de moeite waard en zal hopelijk als een eye opener gaan fungeren.

1928. Het door Rockefeller gerunde advocatenkantoor Sullivan & Cromwell op Wall Street (waar de gebroeders Dulles de scepter zwaaiden), diende als een soort ‘wisselkantoor’ of ‘wit-was’ gelegenheid om Rockefeller gelden als anonieme donaties over te maken naar allerlei dubieuze organisaties. Het duurde dan ook niet lang of de relatie met het ‘Grootkapitaal’ uit Duitsland kwam tot stand. Grote en vooral schatrijke Duitse industrieelen als Krupp, Thyssen, Opel en Wardburg dienden zich op de beurs aan. 

De ontwikkelingen in Duitsland waren onder de invloed van de Eugenics gedachte hard aan het veranderen sinds 1928. De oude staatsgrenzen die hele volkeren verenigden, waren verdwenen en er waren willekeurige kunstmatige grenzen voor in de plaats gekomen. Dit leidde tot etnische spanningen die schreeuwden om een oplossing. In het centrale en economisch sterke Duitstalige Europa zag de bevolking (natuurlijk versterkt door de politiek) zichzelf als ‘beter’ dan de arme en corrupte zuid- en oost-Europeanen. Het Sociaal-Darwinisme vond dan ook gretig gehoor binnen deze bevolkingsgroep. Wetenschappers begonnen zich uit te spreken en te profileren. Dr. Josef Mengele, Dr. Rudin en Otmar Verschuer (een bloed specialist) en het Kaiser Wilhem Institut zijn wel namen die hier al snel naar voren komen.

Eerst vloeiden er (zeer waarschijnlijk onder invloed van de Dulles broers en Rockefeller organisaties) Arische en Eugenics ideeën vanuit Amerika naar de door armoede en werkeloosheid geschikt gemaakte Duitse voedingsbodem, vervolgens geld, naar het Kaiser Wilhem Instituut en later ook geld naar de Industrieelen (die op hun beurt aantoonden bereid te zijn om de politieke ambities van Hitler te steunen met hun geld).

Een ideale mix voor het uitrollen van het eerste grootschalige Eugenics experiment ter wereld! Opeens stond daar Hitler met zijn ideeën over rassenvraagstukken en de bijbehorende oplossingen.

Eerst ging het geld van Europa naar Amerika vanwege de winsten en de beurs op Wall Street, maar later, na 1930 toen het politieke landschap veranderde zagen de Eugenics aanhangers op Wall Street er wel brood in om de aanstaande nieuwe leider, Adolf Hitler, te gaan steunen door zijn geldschieters (zoals Thyssen) te steunen.

Dit alles speelde zich uiteraard allemaal af in het verborgene, niets van deze verbanden mocht ooit publiekelijk bekend worden. Gelukkig was de Pers in Amerika inmiddels gemuilkorfd door het toezicht van de Council of Foreign Relations,  dat iedere suggestie in de media over dit onderwerp kon blokkeren en zelfs bestraffen … (en realiseer je at het vandaag de dag nog precies zo gaat in Amerika!)

Jazeker ‘het land van vrijheid en democratie’ dat de eigen bevolking op slinkse wijze onderdrukt, steriliseert, vaccineert en controleert. 

Namen die hier in dit verband genoemd moeten worden zijn; (hoe kan het ook anders) Rockefeller en Harriman, de zoöloog Charles B. Davenport, plantgeneticus Edward M. East, geneticus en Nobel Prijs

winnaar Hermann J. Muller, een ons onbekende staatssecretaris en een lid van het hooggerechtshof, maar ook President Theodore Roosevelt!

Gedurende de jaren dertig was de Eugenics gedachte in Amerika bijzonder populair en had het vele bekende aanhangers.

Is het dan niet uitermate toevallig dat dit alles samenvalt met de opkomst van Hitler en de Financiële steun die de Nazi’s vanuit ‘Wall Street’ ontvingen? Zij ontvingen wellicht meer dan geld alleen …. De plannen lagen immers al kant en klaar uitgewerkt op de plank!   

Want ligt het niet erg voor de hand, dat een land dat al 200 jaar was geobsedeerd door rassenvraagstukken de bron is voor het superioriteitsgevoel van de witte bevolking? Historisc de strikte scheiding van de zwarte bevolking, uitsluitingen van onderwijs, vervoer, levensonderhoud, gezondheidszorg en ghetto’s? De feiten liggen zo openlijk voor onze neus, maar zijn op slinkse en geraffineerde wijze buiten beeld gehouden van de gewone mensen door onderwijsmanipulatie en een democratie onwaardige media controle.

En de Duitsers kregen de ‘Zwarte Piet’ toegespeeld door een land dat het Fascisme als het ware heeft uitgevonden en daar ook nog steeds door wordt geregeerd, en wel steeds meer openlijk en provocerender. 

Lees verder...

4). De stilzwijgende geleidelijke afbraak van het onderwijs

Openbaringen over de verborgen geschiedenis van het (Amerikaanse) onderwijs systeem

Door: John Taylor Gatto (Spinninglobe)

Opmerking van de (Amerikaanse) redactie: John G. Gatto was in 1991 onderwijzer van het jaar in de staat New York en was 3x 'leerkracht van het jaar' in de stad New York.

"Tussen 1896 en 1920 begon een groep industriëlen, via door hen bestuurde stichtingen, met het 'subsidiëren' van studieplaatsen binnen de universiteiten, van onderzoekers, van schoolbesturen, etc. Zij gaven op zeker moment meer geld uit aan onderwijs dan de regering zelf. Carnegie en Rockefeller gaven rond 1915 zelfs persoonlijk nog meer uit aan deze subsidieringen.

In het 'Laissez-faire' ('laat maar gaan/gebeuren') bestuurssysteem van die tijd, werd een schoolsysteem gevormd zonder de invloed van de democratische principes, maar alleen door belanghebbenden. (Dat waren dus blijkbaar niet de ouders, maar eerder de belangen van de geldschieters). Een 'beleidsvisie' afkomstig van Rockefellers General Education Board - opgenomen in 'Occasional Letter #1' - maakt het doel duidelijk;  

"In onze dromen schikken de mensen zich met gepaste nederigheid in onze vormende handen. De huidige onderwijs conventies [karakter en intellectuele vorming] zullen vervagen in onze herinnering, ongehinderd door traditie zullen wij onze goede werken opleggen aan een dankbaar en ontvankelijk volk. Wij zullen niet trachten om deze mensen of hun kinderen op te leiden tot filosofen, geleerden of wetenschappers. Wij zullen onder hen niet  zoeken naar grote artiesten van geboorte of schilders, musici, noch advocaten, artsen, politici of statsmannen, waarvan we er al genoeg hebben.

De taak die wij ons hebben gesteld is simpel ..., wij zullen de kinderen vormen en hen op de perfecte manier leren doen wat hun vaders en moeders niet perfect kunnen doen".      

Deze Beleidsvisie vraagt er om om meerdere keren te worden gelezen! 

Verlenging van de kindertijd

"Vanaf het begin af aan zat er een doel achter het verplicht onderwijs, een doel dat niets van doen had met wat ouders, kinderen of de (dorps-) gemeenschappen wilden. In plaats daarvan werd het gemodelleerd naar wat men dacht dat een uiterst gecentraliseerde, bedrijfsmatig en bankair geleid economisch systeem nodig had. Dát en dat wat een krachtige politiek gecentraliseerde staat ook nodig had. Onderwijs werd vanaf de eerste tientallen  jaren van de twintigste eeuw gezien als een tak en een vorm van industrie, als een gereedschap voor de daarbij horende opvoeding. Voor een aanzienlijke periode, waarschijnlijk veroorzaakt door een klimaat van officiële afkeer en woede, ontstaan tegenover de vele nieuwe immigranten vanwege de toenmalige grootste volksverhuizing ooit in de menselijke geschiedenis. Daarbij waren de bestuurders van het onderwijs opmerkelijk open over wat zij deden. Deze openheid kwam duidelijk naar voren uit een toespraak van Woodrow Wilson tegenover een bijeenkomst van zakenlieden vlak voor de Eerste Wereldoorlog zei hij: 

"Wat wij willen is een bepaalde 'klasse' burgers die Liberaal onderwijs ontvangt. Wij willen ook een andere 'klasse', een veel grotere en noodzakelijke 'klasse' van werkers, die juist afziet van het privilege van liberaal onderwijs en zichzelf er slechts in wil schikken om bepaalde moeilijke taken uit te voeren."  

Rond 1917 waren de belangrijkste bestuurlijke functies in het Amerikaanse onderwijs onder de invloed van een groep die in de pers werd aangeduid als "the Education Trust". De eerste vergadering van deze club werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Rockefeller, Carnegie, Harvard, Stanford, de universiteit van Chicago en de National Education Association. Het uiteindelijke doel was, zo schreef de Britse evolutionist Benjamin Kidd  in 1918; 'om jongeren te onderwerpen aan het ideaal van ondergeschiktheid'.   

Het eerste doel (om onder controle te krijgen) was de traditionele onafhankelijke levenswijze van de Amerikanen. Tenzij de vrije 'Yankee ondernemerschapgedachte' om zeep zou worden gebracht, in ieder geval onder de gewone bevolking, waren de enorme kapitale investeringen die de opbouw van de nieuwe industrie voor massa productie vanaf nu nodig had, economisch niet te rechtvaardigen. Leerlingen zouden zichzelf voortaan moeten leren zien als werknemers, wedijverend voor de gunsten van de directie en niet zoals Franklin of Edison zichzelf ooit beschouwden, als zelf-gemaakte, vrije zielen. Alleen dankzij omvangrijke pschologische campagnes en sturing kan de voortdurende dreiging van overproductie worden beheerst. Dat is althans hoe de academici en andere belangrijke Darwin aanhangers het zagen. De mogelijkheid voor Amerikanen om zichzelf te zien als vrije ondernemers zou moeten worden teruggedrongen. Bepaalde Publicaties van Alexander Inglis  (1879-1927) schrijver van een boek over de 'Principes van het voortgezet onderwijs' bevatten richtlijnen over de rol van het onderwijs in dit uitermate ambitieuze project, om de tendens in bedwang te houden waarbij 'kleine ondernemers' willen wedijveren met de grote jven.Toen al dreigende overproductie' werd een bepalend aspect ofwel Metafoor, binnen de besturende klasse tussen 1880 en 1930. Dit had ingrijpende effecten op de ontwikkeling van openbaar onderwijs en hoe burgers dachten over arbeid.

Ik weet hoe moeilijk het voor de meesten van ons 'huis-tuin en keuken mensen' moet zijn om überhaupt te begrijpen en te accepteren dat overheids gestuurde 'maatschappelijke lange termijn maatregelen' werkelijk bestaan, laat staan dat de invloed er van (gestuurde scholing) al bijna een eeuw geleden is begonnen door te dringen in ons systeem. Ene Ellwood Cubberley stelt in 1934 in een publicatie 'Public Education in the United States' duidelijk wat er gebeurde en ook waarom. Hij zegt het zo: 

'Het is inmiddels onwenselijk gebleken dat kinderen worden betrokken bij productiewerk. In tegendeel, alle recente studies wijzen dit af. Zowel de belangen van de georganiseerde arbeid als wel de belangen van de Natie stellen zich op tégen kinderarbeid.'    

Deze verklaring duikt op in een gedeelte over Openbaar onderwijs, genaamd 'Een verlenging van de afhankeljke periode', waarin Chubberley uitlegt dat door de komst van het systeem van industriële productie, een langere kindertijd noodzakelijk wordt, door kinderen de training en vaardigheden en zelfstandigheid te onthouden die een boeren- of dorpsgemeenschap hen bood (leren door te kijken en meehelpen bij het dagelijks werk). Door de afbraak van thuisproductie en het 'leerlingwezen', door het uitbannen van klusjeswerk en vriendendiensten en dit te vervangen door grootschalige bedrijfsmatige productie, met de daarbij horende voortsnellende opmars van de mechanisatie, extreme scheiding van vaardigheden en taken, ontstaat er vanzelf een leger van arbeiders die alleen de noodzakelijke vaardigheden en nauwelijks nog enige intellectuele kennis bezitten. Aldus Chubberley.

Bovendien, de moderne industrie heeft zulke werknemers juist nodig, oude sentimenten mag 'het proces van vooruitgang' niet langer in de weg staan. Volgens Chubberley werd het 'oude schoolsysteem' met de  steun van de pers terzijde geschoven en vervangen door een wijziging in de doelstellingen en lesmethoden 'Die tot ons kwam vanuit het buitenland'. Deze mysterieuze cryptische verwijzing naar een nieuwe psychologie van 'dom houden van het volk' verwijst naar Engelse, Duitse en Franse praktijken. Deze drie grootste kolen producerende landen, waren al lang geleden begonnen in het omvormen van hun 'boeren' bevolking tot een industrieel proletariaat. Hier moet worden benadrukt dat dit dezelfde Chubberley is, die 1905 in zijn essay voor de onderwijzers van het college van Columbia Leerkrachten  schreef dat; 

"Scholen zijn als fabrieken waarin 'ruwe producten' worden vormgegeven en afgewerkt tot eindproducten ... net zoals in de industrie spijkers worden gemaakt en waarbij de specificaties voor het product afkomstig is van de overheid en de industrie...". 

Een publicatie van Arthur Calhoun uit 1919"De Sociale geschiedenis van het Gezin" bracht zo de academici in het land op de hoogte van wat er op dat moment in Amerika gebeurde. Calhoun stelde dat de ultieme wens van uthopische schrijvers nu werkelijkheid werd: "Het kind was overgegaan van het ouderlijk toezicht naar het toezicht door de gemeenschaps experts". Hij bood zo een belangrijk toekomstbeeld, namelijk dat het via het openbaar onderwijs op termijn mogelijk zou worden om de voorplanting van de "ongeschikten" te kunnen controleren.

Drie jaar later zei burgemeester John Hylan van New York in een openbare toespraak "dat het openbare onderwijs als door een onzichtbare regering was overweldigd, als een octopus zijn prooi overmeesterd". Hij doelde daarmee speciaal op bepaalde activiteiten van de Rockefeller Foundation en andere zakelijke belanghebbenden, voorafgaand aan de school rellen van 1917.

De jaren na 1920 waren een periode van explosieve groei voor 'verplichte scholing' als ook voor de aandelenmarkten. In 1928 claimde een toen nog zeer gewaardeerde publicatie met de titel A Sociological Philosophy of Education: "Het is de zaak van leraren om niet slechts de scholen te besturen, maar de hele wereld"!

Een jaar later kondigde Edward Thorndike van het College van Colubia Leerkrachten en oprichter van Educational Psychology aan dat “Academic subjects are of little value” (acadmische personen zijn van weinig waarde) . Zijn collega van 'Teachers College", William Kirkpatrick pochte in een artikel "Education and the Social Crisis", dat de hele traditie van het opvoeden van de jongeren voortaan zou worden overgelaten aan experts. 

Aanvullende informatie:

(De onderwijsrellen ontstonden onder kinderen uit het Basisonderwijs in de New Yorkse Bronx, 'Omdat zij het niet eens waren  met het 'Gary' schoolsysteem'.... Deze kinderen konden zelf uiteraard niet begrijpen waar het allemaal om draaide, dus moeten de rellen wel met een bepaald doel zijn aangezet door externe oproerkraaiers! Terecht of on-terecht is voor ons niet zo belangrijk. Wel de uitlating van een burger tegenover een journalist van de New York Times van toen: 

- "Did the children riot of their own accord'?" I asked.

"No," admitted one woman. "They were put up to it. But I don't blame them. What do they learn there? Nothing but to be slaves of the rich! Yes, there'll be two classes in this town, the one rich and the other poor, the Rockefellers and we, - their slaves." 

("Kwamen de kinderen uit eigen beweging in opstand"? Vroeg ik.

"nee" zei de vrouw, "ze werden er toe opgezet. Maar ik verwijt het hen niet. Wat leren ze daar nu eigenlijk? Niets meer dan om slaven te zijn van de rijken. Ja, er zullen twee klasses komen in deze stad, de rijken en de armen, de Rockefellers en wij - hun slaven."). 

Meer aanpassingen

Dit is ook de tijd van de presentatie van President Franklin D. Roosevelts' "New Deal" (1933-1938) om de effecten van de voorbije 'Crisisperiode' te boven te komen.  In Amerika ook wel de 3 'R's  genoemd. Relief, Recovery en Reform. Zijn voorstellen voor een nieuwe politieke koers, die het herstel van de economie inhield  tot normale niveau's, Verlichting voor de werkelozen en de armen en een Reformatie van het financielele systeem om een herhaling van een depressie te voorkomen.

Critici en tegenstanders zagen daarin weer een bedreiging van de Amerikaanse zelfstandigheid  en in het bijzonder met betrekking tot "Manipulatie van de Dollar" om een economische crises te 'voorkomen'.

Rockefeller en zijn 'Genetish Manifest'

Intussen, in de kantoren van de belangrijke werkgever van 'experts', de Rockefeller Foundation hoorde men van de president (van deze stichting) Max Mason dat er een uitgebreid nationaal programma stond aan te komen om "het menselijk gedrag te beheersen"; met Mason's woorden, "Dit schokkende voornemen werd in April 1933 openbaar gemaakt. Scholing was prominent in dit ontwerp vertegenwoordigd"! 

Rockefeller werd  door de oost Europese wetenschapper Hermann Müller geïnspireerd om fors te investeren in erfelijkheidsonderzoek. Müller gebruikte Röntgenstraling om de erfelijkheid te beïnvloeden in mutaties van Fruitvliegjes. Dit leek toen de deur te hebben geopend naar menselijke controle over alle leven. Müller beweerde dat dit de mensheid sneller naar het paradijs zou voeren dan God zelf. Zijn uitlating ontving brede steun van de grootste wetenschappers van die tijd, als ook vanuit invloedrijke economische hoek.

Müller reduceerde zijn Thesis "Geneticists’ Manifesto" tot 1500 woorden en zag hoe 22 vooraanstaande Amerikaanse en Britse biologen hun handtekening er aan verbonden en zou uiteindelijk de Nobelprijs ontvangen voor zijn onderzoek. 

"De staat zou zich er ernstig op moeten voorbereiden om de menselijke voortplanting te leiden", stelde Müller.

"En het onderwijs zou de eerste scheiding moeten bieden om de waardevolle fokkandidaten te scheiden van diegenen voorbestemd om te worden vernietigd!".

[Dit is wat Rockefeller, en velen met hem, voortaan dreef in hun niet aflatende drang naar overname van het landsbestuur door middel van manipulatie. - FvdK].

Slechts enkele maanden voor dit werd gepubliceerd, kondigde een bestuurslid van the National Education Association aan dat deze organisatie verwachtte "door scholing dat te bereiken wat dictators in Europa proberen te bereiken met dwang en geweld". Veel duidelijker dan dit kun je niet zijn.

[hetgeen in weinig woorden weer aangeeft wat de achterliggende agenda was van de Tweede Wereldoorlog! -FvdK].

Door de Tweede Wereldoorlog werd het hele project genoodzaakt tijdelijk 'ondergronds' te gaan, maar werd daardoor nauwelijks gehinderd in haar 'momentum'. Na het einde van de oorlog werd het onderwijs het belangrijkste nationale slagveld in Amerika, waarbij de 'wetenschappelijke realisatie' van sociale aangelegenheden plaatsvond door middel van indoctrinatie van de opinie door grote particuliere instellingen die hier het voortouw namen. 

President Franklin D. Roosevelt zei ooit:  "Als er iets gebeurt in de politiek is er ook iemand geweest die dat heeft gepland. Onderwijs is tegenwoordig meer politiek dan scholing."

Aanval op de Democratische principes

Zo'n dertig jaar later, tussen 1967 en 1974 werden in Amerika de leraren opleidingen in het geheim aangepast aan het Eugenics model door middel van de gecoördineerde inspanningen van een aantal private stichtingen, geselecteerde universiteiten, internationale bedrijven, think-tanks en overheids instanties. Allen gecoördineerd door het US Office of Education en andere centrale Staats- Onderwijs Departementen zoals die in Californië, Texas, Michigan, Pennsylvania en New York.

Belangrijke mijlpalen van deze transformatie waren: 

1.      Een uitgebreide overheids operatie in toekomstplanning, met de naam "Designing Education for the Future" (vormgeving van het onderwijs in de toekomst)

2.       "the Behavioral Science Teacher Education Project" (Project voor gedragsleerkrachten binnen het onderwijs).

3.      Benjamin Bloom's meerdelige werk Taxonomy of Educational Objectives, (Taxonomie is de wetenschap van het indelen van individuen of objecten in groepen). Dus; leerdoelen voor (sociale) groepen. Een fors 1000 bladzijden tellend handboek dat haar invloed had op iedere school in Amerika. 

Alhoewel er nog andere documenten bestaan, zijn de genoemde drie uitstekende referentie punten voor het geheel om de ware aard van genoemde project duidelijk te maken. 

De drie punten afzonderlijk bekeken: 

Planmatig Onderwijs

Opgesteld door the Education Department gaf een nieuwe betekenis aan het begrip 'Scholing', door, volgens een 'Pruisische methode', belangrijke economische en sociale doelstellingen aan een Nationaal belang te koppelen. Gewone Staats- Scholings Bureau's zouden voortaan fungeren als Federale uitvoeringsorganen en er op toezien dat scholen zich hielden aan de centrale richtlijnen. Ieder Staats Scholings Departement kreeg de taak opgelegd om als een 'instrument van verandering' te gaan fungeren en daarom  maar even de eigen onafhankelijkheid en autoriteit op te geven, "om een partnerschap met de Federale overheid te vormen". 

Het 'Behavioral Science Teacher Education Project'

(Project van 'Gedragsdeskundige onderwijzers')

Het tweede document, het enorme ' 'Gedragswetenschappelijke leraren project' schetste de kaders voor de verplichte wijziging van lesmethoden na 1967. Het document toont duidelijk de bedoelingen van haar opstellers.

- niet minder dan - "Manipulatie door middel van de scholing van een toekomstig Amerika, waarin weinigen nog in staat zullen zijn om de controle over hun mening te behouden". "Een Amerika waar ieder individu bij geboorte een 'multi-functioneel' indentificatie nummer zal ontvangen dat werkgevers en andere controle organen in staat stelt om de ondergeschikten te kunnen volgen en hen te onderwerpen aan directe of onderbewuste sturing, indien noodzakelijk. Lezers zagen in dat "Chemische experimenten" op minderjarigen normaal waren in de periode vóór 1967. Een schaduw die vooruit werd geworpen op de latere massale Ritalin toepassing van de jaren 1990, die vergezeld ging met de verplichte scholing op dit moment. 

The "Behavioral Science Teacher Education Project" zag de toekomst als "waar een kleine elite" de belangrijke zaken kontroleerd, een toekomst waar parlementaire democratie grotendeels is vervangen door een centraal gestuurde overheid (Fascisme). Kinderen worden door ervaringen op school geleerd te zien dat hun mede leerlingen wreed en onverantwoordelijk zijn, zo een zwakke zelfcontrole hebben en zo on-opgevoed, dat zij voortdurend gecontroleerd dienen te worden voor het welzijn van de gehele samenleving. Onder dergelijke logica kan school terreur alleen maar worden beschouwd als goede reclame...  Het is ontnuchterend te moeten zien dat massa onderwijs één grote demonstratie is van de menselijke ontoereikendheid, maar bewijst daarmee ook zijn eigen functie.

Post modern onderwijs, zo wordt ons wijsgemaakt, is om de aandacht te richten op "cultivering van plezier" en "op een andere houding en vaardigheden in een wereld zonder werk".

Het klaslokaal waar aan het begin van de twintigste eeuw de socialisatie plaatsvond - op zichzelf al een radicale verwijdering van het onderwijs van 'geestelijke- en karaktervorming' van voordien -  is tegen 1967 uitgegroeid tot een volledig laboratorium voor psychologische experimenten.

Wijziging in het schoolsysteem werd in de late zestiger jaren enorm versterkt door een sterke toename van algemene schoolchaos en geweld op scholen en dat volgde op op een politieke afkondiging dat het "corrigeren" van kinderen voortaan het principe van het rechtssysteem zou moeten volgen. Leerkrachten en schoolbesturen werd zo opeens een effectieve mogelijkheid ontnomen om de orde binnen de scholen te bewaren omdat het systeem van een justitieel 'eerlijk proces' een serieuze zaak is en volkomen inadeqaat was bij de voortdurende uitbraken van wangedrag onder de scholieren, dat door het hele land werd waargenomen.

Nu, zonder het aloude beproefde ad-hoc systeem van disciplinaire maatregelen om op terug te vallen, raakte de wanorde en irritatie volledig in een stroomversnelling en kwam terecht in een gevaarlijke situatie toen het onder de studenten duidelijk werd dat de handen van de schoolleiding waren gebonden. Ieder incident dat de aandacht van de lokale pers trok fungeerde als een aanmoediging van de 'experts' voor nieuwe regels. Wie heeft er ooit kinderen gezien die dergelijk verdrag vertoonden? Het werd tijd om de invloed van de 'gemeenschap' over te laten aan de leiding van 'experts'; tijd ook voor noodmaatregelen zoals aparte scholing en Rithalin. Gedurende deze hele periode, die vijf tot zeven jaar duurde. Externe instellingen als de Ford Foundation kregen daarna het recht om toe om toe te zien of de 'kinderrechten' niet werden geschonden. Dit nadat de situatie in feite al onhoudbaar was geworden, waarmee zij (bewust?) nog meer olie op het vuur gooiden. 

Het 'gedragsleraar project' ontstond 'opmerkelijk genoeg' juist tijdens het hoogtepunt van al het geweld (zo'n toeval was het achteraf gezien niet) en verordende via de lerarenopleiding dat leraren onder dergelijke condities dienden te worden geschoold als therapeuten. Zij dienden de richtlijnen voor de sociale psychologie te 'vertalen' naar feitelijk handelen binnen het klaslokaal. De opvatting was, dat als de kaders duidelijk waren gedefinieerd het onderwijs wel zou volgen.

Eén van de nieuwe richtlijnen was Bloom’s "Taxonomy of Educational Objectives" (The Classification of Educational Goals) oftewel het klassificeren van leerdoelen.

 Ín Blooms eigen woorden: 

"een gereedschap om de manier te bepalen waarop individuen handelen, denken en voelen als het resultaat van een bepaalde instructie. Door middel van gedragstherapeutische methoden leren kinderen de juiste gedachten, gevoelens en reacties en worden "ongewenste" gedragingen die zij van huis uit hebben meegekregen "bijgestuurd". 

In alle fasen van het "scholing experiment", was het van centraal belang om de mentale staat van het kind vast te stellen  op een officiele schaal. Leervaardigheden, resultaat gerichte scholing en 'school tot werk'. Uitgangspunt was hier de samenwerking tussen de zakenwereld en het onderwijs vanwege de wederzijdse belangen. Beiden deelden de leerlingen in, in specifieke groepen alleen voor het gemak van de 'sociale managers' en de zakelijke managers en elk leverde informatie over de geestelijke staat en de bewegingen van de jongeren. Zo werd de nieuwe generatie in kaart gebracht.

De 'Dangan'

Wat is de Dangan?

Een term die in Amerika blijkbaar al gemeengoed is geworden in het taalgebruik. Even snel Googlen gaf dit als resultaat:

            'het is een persoonsdossier dat van iedere scholier (lees: -burger) de nauwkeurige persoonlijke    geschiedenis vastlegt'. Vanaf de geboorte tot afstuderen (en zelfs daarna). 

In Communistisch China wordt dit dossier een "Dangan" genoemd en beschrijft de 'waarde' van het individu (menselijk kapitaal) voor de staat. Het is een universeel volgsysteem van de overheid. 

Een (Amerikaans) onderzoek van de Tuscloosa Newspaper toont aan dat 1/3 van de kiezers het bijhouden van informatie onwenselijk vindt, maar dat 2/3 deze manier van leerling registratie zinvol acht.

(dan mogen wij ons dus gezien het hierna volgende afvragen waarop zij hun mening dan baseren ...?)

"Er wordt al heel lang geschreven over de systematische controle over ons denken door de overheid. worden Er worden gegevens verzameld en die komen voor het grootste deel uit het pseudo-openbare en pseudo-onderwijssysteem om het "state accountability plan" (het staat-verantwoordelijkheidsplan) in te voeren. Maar de overheid heeft geen bevoegdheid dit te doen. Alleen totalitair (dictatuur) denken zou zoiets toestaan. Het kan inmiddels al erger zijn geworden, want burgers weigeren gewoon te geloven dat dit gebeurt.

Onze overheid heeft Amerika al lang geleden verkocht aan krachten die het best kunnen worden omschreven als vijandig (boosaardig). En hun PR en informatie voorzienning is zo van opzet dat het de burger niet interesseert of het al snel weer vergeet. Eakman en Iserbyt zorgden voor een lichte mate van opleving van de bewustwording. De overheid weet te veel. Zij weten waarschijnlijk met weinig inspanning hoeveel kiezen iemand nog heeft en hoeveel vullingen. Dit is geen grap, wetten en technische middelen zijn zo ingericht dat alle informatie kan worden opgeroepen.

Wij (onze gegevens) zijn slecht "menselijk kapitaal' in de Globalistise samenleving. Daarom horen wij tegenwoordig in het bedrijfsleven vaak al spreken over "Human Resourse" afdelingen. Wij zijn verworden tot "Middelen" niet langer "mesen".

 In decennia van de twintigste eeuw besloot een handvol vooraanstaande academici eigenmachtig (dus los van overheids  goedkeuring) om het landelijk schoolsysteem om te buigen ten dienste van het bedrijfsleven en de politiek, zoals in Pruisen een eeuw daarvoor al was gedaan.

Een van de academici, Cubberley verwoordde het zo: "De aard van de nationale behoefte moet de soort onderwijs bepalen die wordt aangeboden". Nationale behoefte is, uiteraard, een kwestie van opvatting en heeft voor verschillende politieke stromingen verschillende prioriteiten. De Nationale Onderwijs Associatie onderstreepte deze geciteerde opvatting via haar Departement dat school diende als "een effectieve manier om kapitaal in te zetten", waarlangs ons ongekende nationale vermogen tot het creëren van rijkdom (hier wordt dus geen 'welvaart' me bedoeld!) is ontstaan. Uitspraken als deze onderstrepen de mate waarin school organen waren opgegaan in het industriële complex van een nieuwe vorm van economie (Nieuwe Wereld Orde). Zeker als we de retoriek van zowel Rechts als Links even negeren. 

De gehele academische wereld in de VS en ook daarbuiten, was indertijd volledig onder de invloed van het Darwinisme en volgens de opvattingen binnen deze groep was het onderwijs hét instrument om de evolutie te sturen. In Thorndike's woorden dienden er omstandigheden te worden geschapen voor selectieve voortplanting voordat het Amerikaanse industriële proletariaat 'de zaken in eigen hand konden nemen'.

Amerika leek toen wel een gefrustreerde laboratoriumkweek, waarin hier (misschien tegen beter weten in) een marginale ontwikkeling werd gecultiveerd, alleen vanwege haar historische vrijheidstradities. Dankzij de bescherming door hoge heren en instanties was een groep academici in de gelegenheid om China te bezoeken en een onderwijs-moderniseringsproject te lanceren dat te boek staat als "de nieuwe tijd van denken". Gedurende twee jaar (1919-1921) woonde psycholoog, filosoof en onderwijs hervormer Dewey zelf in China, waar hij pedagogische theorieën inprentte bij jonge Oeiguren (Turkse Chinezen), waarna dit werd getest op een uiterst getraumatiseerde bevolking die kort daarvoor was ontdaan van haar traditionele manieren van opvoeding (de verwarrende overgang van Russisch onderdanen naar Chinees staatsburgers rond 1915).

Een soortgelijke ontwikkeling werd gevolgd in de nieuwe Russische communistische staat in 1920. Terwijl het Amerikaanse publiek zich er volkomen onbewust van was van wat er plaatsvond, waren enkele toezichthouders van groot stedelijke scholen op de hoogte van het feit dat zij getuige waren van een wereldwijd experiment. H.B. Wilson, toezichthouder bij de Topeka onderwijsinstelling:   

"De introductie van het Amerikaanse schoolsysteem in de Orient heeft 40 eeuwen conservatisme doorbroken. Het heeft ons een nieuw China gebracht, een nieuw Japan en het heeft voortgang gemaakt in Turkije en de Filipijnen. Deze scholen ... zijn in een positie om de koers van een nieuwe ontwikkeling voor de wereld te bepalen". (NWO) 

Dit soort opvattingen ontspringen niet kant en klaar op uit de geest van mannen zoals Dr. Wilson van Topeka. Die moeten daar zijn geplant. 

De Westerse georganiseerde en Westers gefinancierde Chinese Communistische Revolutie, die pal volgde op de laatste uiterste poging van China om te voorkomen dat o.a. de provincie Hong-Kong in een staat van anarchie zou vervallen, vanwege de door de imperialistische Engelse regering beheerste Opiummarkt, als een soort praktijk/laboratorium-test voor veranderingen in de wils-bekwaamheid van de mens. Uit deze periode stamt ook de Chinese manier van het volgen van de menselijke ontwikkeling 'de Dangan'. De Dangan vormde de ultieme omverwerping van het privéleven van een individu.

Vandaag de dag is er in China dan ook niemand die leeft en werkt zonder een Dangan. Tegen het midden van de zestiger jaren was het voorbereidende werk voor een Amerikaanse Dangan als informatie 'reservoir' binnen het onderwijs in volle gang. De Carnegie stichting begon stilletjes het belang van het verzamelen van persoonlijke data te promoten en deze gegevens te bewerken in computer modellen om makkelijk kruisverbanden te kunnen leggen. Het stiekem verzamelen van persoonlijke informatie werd toen door een zekere Tyler gerechtvaardigd als; "Het morele recht van instanties...".   

Wij zien hier dus een ontwikkeling aan de gang die zich geheel onttrekt aan de openbare waarneming, dus democratische controle;, waarbij het kapitalistisch denken zich, laten we zeggen vanaf 1910-1915, wereldwijd een basis probeert te verschaffen door middel van het geleidelijk 'kapen' van de onderwijssystemen van autonome landen. Landen die in politieke of culturele chaos verkeren, en daardoor dus onvoldoende democratisch geborgd en dus 'ontvankelijk' zijn. Op deze wijze heeft het kapitalistisch-economisch denken diep en langdurig in de hele wereld kunnen doordringen, zodat wij inmiddels niet beter meer weten en slaafs de over ons uitgestorte ontwikkelingen volgen. Nieuwe wetten worden op subtiele wijze ontdaan van elke kritiek, (gestuurde scholing) geheel volgens de plannen van Rockefeller die hiervoor al eerder zijn weergegeven. Een proces dat tot op de dag van vandaag nog altijd (ook in Nederland - b.v. de overgang naar het Batchelor-Master systeem op de universiteiten en de afschaffing van het door de overheid 'gesubsidieerd' onderwijs - Nu moeten studenten naar de Bank om te lenen, en kunnen bedrijven plaatsen 'kopen' en aan uitverkoren studenten aanbieden. Die dan weer als gevolg daarvan hun studies zullen presenteren die de geldschieters ten goede komen). We kunnen hieruit een ding opmaken:

Het onderwijs is (ook)  één groot smerig spel van en om geld geworden. 

Intellectuele Degeneratie

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog meldden zich miljoenen mannen bij de mobilisatie kantoren, om vervolgens te worden getest voor dienstname. Het hoogtepunt van de mobilisatie lag tussen 1942 en 1944. De mannen waren naar school geweest in de jaren '30.

Er werden 18.000.000 man opgeroepen,

Er werden 17.280.000 man bleken aan de minimum leesvaardigheids eis te voldoen om soldaat te kunnen zijn. 220.000 afvallers. Een percentage van 96% leesvaardigheid. Dit was 2% lager als de vrijwilligers, die zich tien jaar eerder lieten inschrijven.

Toen de oorlog in 1945 achter de rug was, ontstond er zes jaar later in Korea alweer een nieuwe oorlog. Er werden 7.000.000 man getest. Dit keer vielen er 600.000 man af. De leesvaardigheid was gedaald naar 81%, terwijl de grens voor het leesvaardigheidsniveau voor een soldaat was gesteld op het niveau van groep 4 in het Basisonderwijs! Dus in de paar jaar vanaf 1945 tot 1951, werd een dreigend probleem zichtbaar, namelijk ongeletterdheid onder grote groepen volwassenen. De groep uit de Korea oorlog ging naar school in de jaren '40. Zij gingen langer naar school met meer professioneel geschoold personeel en meer uitgeselecteerde boeken, terwijl zij niet hetzelfde konden lezen, schrijven, rekenen, spreken en denken als voorgaande (dus minder geschoolde) lichtingen.

Een derde oorlog begon in het midden van de zestiger jaren in Vietnam. Toen deze eindigde in 1973, het aantal manschappen dat ongeschikt bleek door hun onvermogen om veiligheidsinstructies te lezen, verkeersborden te interpreteren, orders te begrijpen, enzovoorts - in andere woorden ongeletterdheid - bereikte een schokkend 27% van het totaal. 70% bleef over.  De rekruten waren geschoold in de jaren '50-'60 -'Veel beter' opgeleid dan de voorgaande lichtingen - Maar de 4% ongeletterdheid van 1941 was gestegen naar 19% ongeletterdheid in 1952, maar was nu gestegen tot 27% in 1970! (dat is 1/3 van de Amerikaanse bevolking die nauwelijks kan lezen! Dat is 1 stap tot analfabetisme). Niet alleen het deel dat goed kon lezen was gedaald tot 73%, maar bij een aanzienlijk deel hiervan was het niveau nauwelijks voldoende. Zij konden ontwikkelingen niet bijhouden door het lezen van een krant, zij konden niet lezen voor hun ontspanning, Zij konden geen gedachten verwoorden of een discussie volgen of zij konden niet goed genoeg schrijven om hun eigen zaken af te handelen zonder de hulp van anderen. Neem hierbij in overweging hoe ingrijpend deze gestage toename van intellectuele blindheid is, als we dit doortrekken naar de gebruikelijke standaard militaire psychologische- en leestests in plaats van de steeds veranderende toelatingseisen voor het de middelbare school.

Er bestaan uitvoerige gegevens van de staten Conneticut en Massachusetts die laten zien dat de mate van complexe geletterdheid in de V.S. rond 1840 tussen de 93 en 100% lag, voor zover het er toen toe deed. Volgens de gegevens van het Conneticut onderzoek van 1840, was slechts één burger op de 579 een 'geletterd persoon'. Je zult bijna niet willen weten wat men toen als geletterd beschouwde, het is werkelijk te beschamend. Een Populair boek uit die tijd geeft een aanwijzing; "De Laatste der Mohikanen", uitgegeven in 1826 verkocht zo goed dat een huidige oplage nu de 10 miljoen moet halen om een vergelijking te kunnen maken. Wanneer je een onbewerkt exemplaar zou kunnen bemachtigen, zou je jezelf literair terugvinden in een complex van Filosofie, geschiedenis, cultuur, etiquette, politiek, geografie, een scherpzinnige analyse van menselijke motieven en daden, alles vervat in volzinnen met rijke informatie over een formidabele periode, waardoor tegenwoordig alleen een vasthoudende en goed geschoolde lezer dit nog kan lezen. Echter in 1818 was Amerika nog een gemeenschap van kleine boeren zonder 'hoger' onderwijs, laat staan universiteiten. Hadden deze simpele burgers dan een meer complexere geest als die van tegenwoordig en onszelf? Zeker niet! Dus moet hier wel iets anders aan de hand zijn dat ons noopt tot nadenken.

Rond 1940 was het percentage (goed) geschoolden onder witte mensen 96% en  onder de zwarte bevolking 80%. Bedenk daarbij wel dat bij de nadelige leef- en werkomstandigheden waar zwarte mensen onder verkeerden nog altijd vier van de vijf geschoold waren. Zes decennia later, tegen het eind van de twintigste eeuw (1999); zo blijkt uit onderzoek, kan 40% zwarte mensen en 17% witte mensen nauwelijks nog lezen. Laten we het anders bekijken; de zwarte ongeschooldheid is verdubbeld, die van witte mensen is ver-vier-voudigd!  Alvorens verder te argumenteren, bedenk wel dat er tegenwoordig 3x zoveel geld aan scholing wordt uitgegeven als 60 jaar geleden, maar 60 jaar geleden kon bijna iedereen, wit of zwart, wél lezen. 

Een boek dat in 1994 in de VS verscheen, getiteld "the bell curve" (de klokgrafiek} wordt - overigens net als in een eerdere zeer omstreden studie van de universiteit van Berkley - het verband gelegd tussen intelligentie en erfelijkheid. Gekleurde mensen zouden gemiddeld "15 punten "lager scoren dan witte mensen. Hoe die 'punten' berekend worden is dan ook onderwerp van discussie. Het zijn namelijk geen percentages, dus zeer twijfelachtig om te kunnen dienen als een wetenschappelijk 'bewijs'.

(we zagen al eerder dat Rockefeller universiteiten van geld voorzag. Het ligt dus voor de hand dat er van tijd tot tijd resultaten worden aangeboden die de oude Eugenics theorie ondersteunen).

Het boek beweert dat de verschillen die wij in de praktijk waarnemen het resultaat zijn van selectieve voortplanting binnen een maatschappij. Intelligente mensen gaan blijkbaar beter om met andere intelligente mensen, zo als ook de minder intelligente mensen elkaars gemeenschap opzoeken. De verschillen tussen de nakomelingen uit deze groepen zullen automatisch steeds groter worden. Dat klinkt misschien logisch, de schrijvers leveren daarbij indrukwekkende wiskundige berekeningen om hun zaak te onderbouwen. Zij gaan echter geheel voorbij aan de resultaten van de grootschalige en jarenlange militaire statistieken die iets anders laten zien.

De verontrustende neergang in geletterdheid tussen de Tweede Wereldoorlog en de Koreaanse oorlog vond plaats in slechts een decennium en zelfs de meest fanatieke Darwin aanhanger zal het oneens zijn met een dergelijk verloop van de evolutie. De schrijvers van het boek 'de klokgrafiek' beweren dus dat ongeletterdheid onder de gekleurde bevolking genetisch wordt bepaald, maar net als veel 'academici' negeren zij daarbij hardnekkig de statistieken die het tegendeel bewijzen.

Zo is er op het gebied van geletterdheid van de gekleurde Amerikaanse bevolking een goede vergelijking te maken tussen de Verenigde staten; 56% en die van een land als Jamaica; 98,5% ! - een cijfer dat zelfs aanzienlijk hoger ligt dan dat van de witte Amerikaanse bevolking; 83% ....

Op het vlak van 'erfelijke' gewelddadigheid is er en goede vergelijking te maken met Zuid-Afrika, waar 31 miljoen kleurlingen een vergelijkbaar leven leiden als in de VS.

Als we dan de aantallen doden van de ongeregeldheden tijdens de Afrikaanse burgeroorlog in 1989 tot 1991 bekijken en deze vergelijken met het aantal Amerikaanse burgerdoden onder kleurlingen in vredestijd, zien we dat dit Amerikaanse aantal verhoudingsgewijs een kwart hoger ligt!

Dus als erfelijkheid geen argument is voor geweld en slechte prestaties, wat is dan wel de reden? Wel, één verandering is onweerlegbaar gedocumenteerd en makkelijk te volgen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog schakelde het openbaar onderwijs massaal over op een niet foenetische manier van leesonderwijs. Men stopte met de scholieren naar woorden te kijken als combinaties van letters en deze uit te spreken, maar men begon met het gebruiken van de rampzalige 'hele-woord methode' waarbij leerlingen de betekenis van hele woorden moest leren door middel van eindeloos herhalen.... (vervolg nog in bewerking). Lees verder...

(tussendoortje) Reclame voor mijn boek (nog in bewerking!)

https://issuu.com/frank582/docs/een_europa__een_leugen_40a170828c20dc/1?e=0 

3). De Amerikaanse superioriteitsgedachte

Eugenics:

 De Amerikaanse superioriteitsgedachte

"Met de Dollar in de hand"

Mijn studie naar de omstandigheden die hebben geleid tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog bekroop mij het onbehagelijke gevoel dat er in onze geschiedenislessen iets essentieels over het hoofd werd gezien of erger nog, bewust werd genegeerd. Nee, iets dat zelfs met opzet buiten de publieke opinie werd gehouden door krachten die koste wat kost buiten de aandacht van het publiek willen blijven. 

Noem mij gerust een conspiracy denker, maar ik kan je verzekeren dat ik daar weinig van af wist en mij daar tot op nu toe nooit mee heb ingelaten. Deze materie kan dan ook geen invloed hebben gehad op mijn hier verwoordde beeldvorming van de ware geschiedenis. Wat ik hier publiceer vloeit voort uit gevolgtrekkingen uit door mij bestudeerde artikelen die in allerlei publicaties op internet circuleren en voor iedereen controleerbaar zijn. Dit is weliswaar geen garantie voor correctheid, maar u kunt in ieder geval ook zelf gaan onderzoeken of de beschikbare bronnen uw scepsis of ongeloof waard zijn, of dat er mogelijk toch een kern van waarheid in mijn conclusies zit. Het zonder meer en gedachteloos afwijzen van de door mij aangevoerde argumenten, zonder deze op juistheid te controleren toont alleen de zwakte van je eigen kennis aan.

Probeer eens de beschikbare internet artikelen eens geduldig en aandachtig lezen en ze niet gelijk weer weg klikken, dit kan vaak al tot zeer verhelderende conclusies en ontnuchterende standpuntwijzigingen leiden.

Zoek dan bijvoorbeeld eens op termen als;

"Federal Reserve system, occasional letter number one, Rockefeller Foundation, Rotschild, American Red Cross, Eugenics, etc"

Het is uiteraard een kwestie van zelfstandig denken, om de zin van onzin zien te scheiden. Dit kan meestal alleen maar door dezelfde stellingen op andere plekken, met andere woorden en in een andere context terug te vinden en zo te vergelijken.

Pas je daarna het alom geroemde principe toe van “onderzoekt en behoud het goede”, dan ontstaat er een beeld dat zich langzamerhand maar onweerlegbaar tot een logisch en herkenbaar patroon begint te vormen.

In ieder geval daag ik een ieder die mijn visie tot nog toe  in twijfel trekt uit om mijn onderzoek na te doen en te verbeteren door ook een paar jaar lang dagelijks enkele uren te lezen, om dan vervolgens in een soortgelijk werk als dit het tegendeel te bewijzen!

Ik kom nu toch weer op de kern van de kern van mijn boek terug, namelijk dat ons (Nederlandse) beeld van de internationale historische wereldgeschiedenis onjuist en onvolledig is! En dan druk ik mij nog voorzichtig uit! Het is eigenlijk een gemanipuleerde waarheid, in feite een leugen. Een Charade! Een spel waarbij GöbbelsNazipropaganda kinderspel is geweest.

Ons Nederlanders is als (wereld-) burgers bewust, dus met een bepaald doel en achterliggend plan, voortdurend iets op de mouw gespeld. We worden al jaren lang massaal gehersenspoeld. Ons wordt al zeker gedurende een eeuw of meer, een leugen voorgehouden. De openbare berichtgeving is altijd al gemanipuleerd geweest. Het begrip Democratie is ons altijd voorgehouden als een ultieme waarheid, terwijl wij dagelijks om ons heen kritiekloos ervaren dat, nadat wij hebben gestemd, de gevestigde orde eenvoudig door gaat met haar eigen agenda van manipulatieve zelfverrijking, dat Justitie niet rechtvaardig en niet onafhankelijk is en geen gelijke rechten waarborgt, maar burgers in de kou zet en alleen het kapitaal verdedigd. Dat de meeste belastingen alleen worden geheven van burgers en kleine middenstanders en dat de grote internationale bedrijven en hun aandeelhouders worden ontzien met onbegrijpelijke wetten en clausules. Dit alles is al zo vanaf het begin van de vorige eeuw. 

Even pas op de plaats

Nu zult u al denken dat ik hier wel een zeer radicaal en dubieus standpunt verkondig en vraagt u zich inmiddels af wat dit nog met de tweede wereldoorlog heeft te maken? Een persoonlijk standpunt dat verder niet eens de moeite waard is om nog uw kostbare tijd aan te besteden.

Daarom hoop ik van harte dat je nieuwsgierigheid het zal winnen van uw afkeer, en dat je nu zult willen weten waarom ik meen dat het Nazisme afkomstig is uit Amerika en dat dit tot op de dag van vandaag nog steeds plaatsvindt! Ja, opnieuw een schokkend standpunt van mijn zijde.

Je wilt nu echt stoppen met lezen, twijfelend aan mijn verstandelijke vermogens? 

Maar bedenk waarom zou ik mij de in de eerste plaats de moeite zou hebben getroost om zoveel tijd en energie in en zinloos project te steken? Ik vraag het mijzelf eerlijk gezegd soms nog wel eens af. Maar ik ben er in alle ernst en oprecht van overtuigd dat wij als volk, als burgers en als wereldburgers massaal worden gemanipuleerd door een systeem dat er op is gericht om een kleine groep invloedrijke figuren macht te verlenen over de rest van de mensheid. Ja, dat is me nogal wat met elkaar! 

Hoe ik daarbij dan wel bij kom? Wel, probeer mij dan alsjeblieft even in grote lijnen even te volgen in deze volgende fase... : Wij weten allemaal wel van de Evolutie theorie van Darwin en zijn ‘Survival of the fittest’ zoals we op school hebben geleerd? In het Nederlands beter bekend als de foute vertaling ‘het recht van de sterkste’.

 Eugenetica en Kapitalisme waren de basis van het Nazisme!

Hierdoor ontstond in Amerika dus de toen zo populaire ’Eugenics’ stroming. (let hierbij op de verwijzing dat het Nazisme en rassen kwestie de Eugenics theorie in diskrediet bracht, en vreemd genoeg niet de ermee verbonden gedwongen sterilisatie projecten in de V.S. en Canada!). Het als achterliggend idee is dat degeneratie van een (het witte) ras door erfelijkheid wordt beïnvloed en dat 'wij' (het witte ras) beter af zijn door ‘minderwaardige’ kansloze elementen te verwijderen.

Rond deze ongefundeerde maar welkome theorie ontstond, door ongecontroleerde ‘wildgroei’ een hele ‘Leer’ met vergaande uitspraken en niet wetenschappelijk bewezen effecten van de erfelijkheid.

Rondom deze leer ontstonden in Amerika ook tijdschriften en organisaties met uiterst bedenkelijke opvattingen, die in die echter tijd in Amerika vrijelijk konden worden verkondigd.

Maar Eugenetica was niet meer als een achterkamer gesprek gebleven als het niet zou zijn omarmd en gepromoot en gefinancierd door grote Amerikaanse bedrijven als Filantropische geldschieters. Hierbij mogen worden genoemd het Carnegie Instituut, de Rockefeller Foundation en het Harriman Spoorweg fortuin.

Dezehadden weer nauwe banden met prestigeuse universiteiten als Stamfort, Yale, Harvard en Princeton. De academici van hier onderschreven het Eugenics idee en creëerden en verdraaiden onderzoeksfeiten om de rassenleer te legitimeren. De Stanford President David Starr Jordan was in 1902 de bron van "Race and Blood" (Ras en Bloed"), waar deze wetenschapper stelde dat menselijke kwaliteiten en omstandigheden als "talent" en "armoede" werden doorgegeven door het "Bloed" (genetischebepaalde factoren).f

Eugenics staat kort gezegd voor bevolkingscontrole en beheersing (reductie) van de wereldbevolking. Met wetenschappelijke methoden zou een ongewenste vermenging van rassen moeten doormiddel van gecentraliseerde geboortecontrole en sterilisatie worden voorkomen. En denk nu niet dat dit alleentijdens de oorlog in Duitsland voorkwam! Deze onzalige en ondemocratische gedachten hebben hun oorsprong in het Amerika van de 30-er jaren, maar in feite al ruim 50 jaar daarvooren heeft tot de dag van vanddag niet ingeboet aan betekenis! Ondemocratisch, omdat één groep, namelijk die met het geld, macht en kennis, voor een andere groep gaat bepalen wat goed is en wat niet. Dat is de Amerikaanse, Kapitalistische (Rockefeller, Wardburg, Dulles, Bush, enz.) Eugenics opvatting.

Eugenics is DE ultime basis van het het Fascistisch gedachtengoed!  

 

'Arische'  rassenideologie  al in 1879 in Amerika verkondigd !

Hoezo is het Nazisme Duits ? 

Er is in 1879 al sprake van een 'Arisch' ras dat zich uit de mist van de geschiedenis door innerlijke (erfelijke) kwaliteiten had opgewerkt tot de huidige Westerse 'beschaving', in tegenstelling tot allerlei 'primitieve' Afrikaanse en Aziatische volkeren. 

Deze Nazi gedachte is dan ook met dit overtuigend bewijs terug te voeren naar haar Amerikaanse bronnen, een gegeven dat tot op heden angstvallig buiten de publiciteit wordt gehouden. 

De Rassenkwestie, inferieure volkeren en het doden van 'kanslozen' is dan ook niet de gedachte die is ontstaan van één Oostenrijkse 'gek', maar een langdurig proces van rassen propaganda aan de andere kant van de oceaan! 

Ook de gedachte van geregelde Euthenasie en geboorte beperking stammen al uit die periode. Instellingen werden opgericht om dit alles te onderzoeken (op haalbaarheid) en te propageren. Door lobbyisme werd de overheid bewogen tot het innemen van standpunten, wat zo rond 1900 leidde tot de eerste rassen wetten.

De eeuwwisseling van 1900

Deze periode was een tijdperk met ingrijpende maatschappelijke, religieuze en filosofische opvattingen. De leer van Darwin gooide het fundament van de Goddelijke schepping overhoop, het Libertaire gedachtengoed stak de kop op, waarbij de vrije wil en menselijke zelfbeschikking voorop stond, sterk socialistische uitgangspunten. Rudolf Steiner, Kant, Sartre, alles liep door elkaar. Daarbij kwam dat er ook gematigde Libertairen waren met sterke anti-Semitische opvattingen. Stromingen die zich allemaal door Morrison I. Swift, (een gestudeerd politiek econoom, filosoof, controversieel denker, antikapitalist, socialist, anarchist) en … verenigd zagen in het gedachtegoed van de Eugenics, waar deze man publiekelijk voorstelde om de Joden te steriliseren...

Door zijn evolutie theorie benadering van de menselijke ontwikkeling wees Swift op het bijgeloof en het negeren van evolutie door het Christendom en het vasthouden aan het oude testament, als een produkt van de 'Hebreeuwse gedachtengoed'. (bedenk dat dit vóór-oorlogs Amerika is, waar dit wordt geuit!) Deze manier van denken leidde tot een anti-Semitische kijk op de Joden als waren zij ook een bedreiging voor de menselijke economische 'Evolutie'. Hij schreef dat de Joodse immigratie in de VS moest worden gestaakt, dat Joden in de VS onderworpen dienden te worden aan geboorte quota en dat overtreding van deze wet zou moeten worden bestraft met sterelizatie! Joden zouden hun afkomst moeten aangeven op hun bedrijfsreclames, in advertenties en als zelfs als werknemer. Dit is dus het Amerika dat tegen Hitler op trok, zogenaamd om zijn abjecte rassen politiek … Persoonlijk denk ik dat zij geheel andere redenen hadden om aan de oorlog deel te nemen, namelijk Winst! Winst op wapens, winst op levensmiddelen, winst op nieuw grondgebied. En macht. Waar de Amerikaanse militairen de aarde betreden, gaan zij nooit meer weg!

Was Hitler soms een Amerikaan? Of heeft hij daar een training gehad? Waren zijn vooroorlogse bezoeken aan Engeland echt alleen maar aan zijn zuster? Wat heeft hij daar nog meer gedaan? 

Antisemitisme is duidelijk niet voorbehouden aan Nazi’s en Russen ! Het lijkt er intussen sterk op dat de aandacht voor rassenverschillen, met de (sterk beïnvloedde) wetenschappelijke achtergronden vooral uit Amerika zijn komen overwaaien, of nog erger, mogelijk bewust uit Amerika zijn geëxporteerd naar Europa!

John D. Rockefeller Sr., de stamvader van de Rockefeller dynastie, steunde fanatiek de ‘Denk Tank’ voor ‘Rassen hygiëne’, het Eugenics Record Office en de gedachte daarachter. Dit omvatte massale sterilisatie van zwarte mensen en het fokken van ‘betere mensen’. Dit had ook ontegenzeggelijk zijn invloed op de ideeën van de NAZI's en verschafte hen een 'legitiem bewijs' voor het invoeren van de Nazi rassenwetten.

Lees verder...

2). De Voort durende Leugen

Voorwoord:

Ik wil hier vooraf als 'schrijver' van mijn boek (waarvan hier enkele vitale delen in mijn Blog zijn opgenomen)  een ding duidelijk stellen; Dit is een boek dat niet is bedoeld als een wetenschappelijke studie, voorzien van uitgebreide bronvermeldingen en referenties. Dat geldt ook voor de foto's. Officieel moet er daarvoor bij publicatie toestemming worden gevraagd.

Dat is een onmogelijkheid gebleken. Veel van de door mij gebruikte bronnen op het internet bleken na verloop van tijd niet meer te bestaan, tegenwoordig helaas een veel voorkomend verschijnsel. Daarnaast bestaan er talloze websites die elkaars informatie naar harte lust straffeloos kopiëren, de vraag rijs dan direct; wie is de oorspronkelijke eigenaar? Ik hang dan ook het principe aan van "alles wat online vindbaar is, is openbaar".

Daarom acht ik mij niet gebonden aan de geldende normen van ongeautoriseerde 'publicatie' van een ander zijn 'intellectuele' eigendommen. Alles wat op internet wordt gepubliceerd is per definitie openbaar en kan door derden worden gebruikt. Het is wel erg ouderwets om die verantwoording bij een enkele 'eindgebruiker' neer te leggen terwijl talloze anderen goede sier kunnen blijven maken met dezelfde informatie. Wie dat dus niet wil moet zelf maar stappen of maatregelen nemen om ongewenste publicatie te voorkomen.

Waar ik bronnen van heb bewaard, daarvan heb ik deze ook vermeld. Bij steekproeven bleken vele verwijzingen al uit zogenaamde 'dode links' te bestaan. Het is dus alleen al uit praktisch oogpunt ondoenbaar toestemming te vragen voor publicatie. Zelfs met de nodige goede wil en inspanning is dit niet haalbaar. 

Daarnaast heb ik hier eigenhandig en met eindeloos geduld, jaren lang, talloze Engelstalige en Duitstalige websites en Forum publicaties vertaald, dus zit hier ook een deel auteurswerk van mijn kant in verwerkt.

Wie toch van mening is dat ik als uitgever van dit boek de persoonlijke rechten van een ander heb geschonden, vraag ik vriendelijk kontact met mij op te nemen om dit in alle redelijkheid voor mij op te lossen. 

Zoals gezegd bestaan er geen of nauwelijks referenties, maar aan de andere kant citeer ik regelmatig uit openbare publicaties. Met de genoemde boektitels en namen van Auteurs is er door de lezer desgewenst wel een naslag mogelijkheid. 

Verder is mijn Boek is 'organisch' tot stand gekomen. Dat wil zeggen, mijn persoonlijke interesse en onderzoek omtrent een klein artikeltje over een historisch feitje is uitgegroeid tot een 'leunstoel' onderzoek dat zich inmiddels bijna over een decennium uitstrekt. Dit onderzoek was in eerste instantie voor privé doeleinden, maar is uitgegroeid tot een project dat ik graag met anderen wil delen. 

Mijn bevindingen staan namelijk zo haaks op het algemeen geaccepteerde (en nog altijd uitgedragen) beeld dat wij Nederlanders hebben van de Nationale en Internationale geschiedenis, dat ik niet anders kan doen dan mensen op te roepen om hun persoonlijke opvattingen en meningen eens grondig onder de loep te nemen en te herwaarderen. Wij denken namelijk met elkaar dat wij redelijk goed zijn geïnformeerd over de staat van ons land en alles wat er mee samenhangt. Politiek, Economisch, Maatschappelijk, etc.

Ik ontdekte een andere schaduwkant daarvan. In feite weten wij niets! Ons wordt alleen dát verteld, waarvan door 'anderen' wordt bepaald wat wél en wat níet wordt geopenbaard. Er bestaat dus een vorm van 'schaduw bestuur' dat dit regelt. Wie of waar die zijn is onduidelijk. Dat dit door de overheid wordt geleid is om practische en financiële redenen hoogst onwaarschijnlijk. 

Wij leven dus in een schijnwereld van een zorgvuldig bepaalde informatiestroom, via het onderwijs, de media en uiteraard de politiek.

Met mijn boek hoop ik bij te dragen aan een stuk bewustwording van mijn medemensen, allereerst om in te zien dat wij worden 'gestuurd', hoe wij worden gestuurd en door wie. Zodat wij hopelijk in staat zullen zijn om niet langer als makke schapen achter 'de grote leider' de Staat! Aan te lopen, maar als kritische, zelfstandige individuen te functioneren. Iets wat wij nu al menen te zijn, maar nog veel moeten leren om het daadwerkelijk te worden.

Ik wens een ieder oprecht veel verhelderende momenten bij het lezen van wat hierna nog volgt! 

Dit gedeelte van mijn boek is pas later ontstaan, omdat er veel informatie bij kwam dat pas kortgeleden uit de archieven is vrijgegeven. Ik moet dan ook nog maar zien hoe ik daar een samenhangend geheel van ga maken. Wat begon als een hoofdstuk is nu zelf uitgegroeid tot een compleet boek, omdat de oorspronkelijke opzet van mijn boe in feite was; (De door de geallieerden angstvallig geheim gehouden) DE ATOOMBOM- EN ANDERE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN IN NAZI DUITSLAND, Uitvindingen die uiteindelijk leidden tot de ontwikkeling van de 'Wunderwaffe' zoals de eerste geleide raket (V-1), de straaljager, infrarood apparatuur, micro elektronica, intercontinentale raketten, ‘super’-onderzeeërs, geleide bommen en raketten, en uiteindelijk de Atoombom. Dat alles gepaard gaande met de naoorlogse diefstal van de technologie van dat alles door de Geallieerden. De grootschalige diefstal van Duitse patenten en mechanische technologie, als ook de verduistering van een groot deel van de Duitse Nationale Goudreserve na de wapenstilstand door de Geallieerden. (goud dat de Nazi's natuurlijk zelf ook hadden gestolen uit de door hen veroverde landen). Dit alles is een uiterst belangrijk maar nooit uitvoerig besproken thema. Een thema dat juist zo veel verstrekkende gevolgen heeft, dat de effecten ervan doorwerken tot in onze huidige tijd! De Monetaire crisis rond 2010-2015 is hier namelijk rechtstreeks het gevolg van! Dit alles is angstvallig jarenlang 'onder de pet' hehouden, met name omdat zoals altijd de overwinnaar de geschiedenis schrijft en dit uiteraard zaken zijn die je liever niet met het grote publiek deelt. 

Dit hoofdstuk als chronologisch slotakkoord achteraan in het boek plaatsen gaat echter helemaal voorbij aan de essentie van dit werk, namelijk de oorzaak van de oorlog. Wat was de voorgeschiedenis, hoe verliep de bewuste, planmatige politieke en economische voorbereiding van deze oorlog.? Maar ook de uiteindelijke onvermijdbaarheid ervan, vooral  omdat  deze volgende oorlog volgens een vooropgezette visie ‘gewenst’ was! Jawel, uitgedacht, gepland en zeer gewenst ! Dat is de conclusie die we kunnen trekken als we alle tegenwoordig beschikbare feiten analyseren en aan een nieuwe interpretatie durven bloot te stellen. 

Dit thema aansnijden zonder een gedegen voorkennis van alle betrokken partijen en hun rol is nagenoeg onmogelijk. Daarom heb ik er toch voor gekozen om hier vooraf uitgebreid en gedetailleerd verslag te doen van verschillende belangrijke feitelijkheden. Dit kan voor sommige lezers saai zijn, maar het is echt van belang om goed te begrijpen hoe de vele toevallige of op schijnbaar op zichzelf staande 'wapenfeiten' uit de oorlog allemaal met elkaar in verband kunnen worden gebracht en dat er van 'toeval' weinig sprake is geweest.

Dit gedeelte van mijn onderzoek geeft volgens mij goed weer wat ik altijd al heb willen verwoorden, zonder dat ik daarvoor over de noodzakelijke kennis en details beschikte; namelijk informatie over het ontstaan van de oorlog en dat de rol van Duitsland hierin geheel anders was als dan wij doorgaans op school of in de media te horen hebben gekregen (en nog altijd krijgen). Dit als een gerichte vorm van collectieve hersenspoeling, of in ieder geval 'dom houden van het volk'.

Want het kan eigenlijk niet zo simpel zijn als dat het ons steevast door de geschiedenis wordt voorgehouden. Het gegeven dat de oorlog is ontstaan door één man die gek was, of gek werd, en daardoor, vanuit zijn eigen waanidee over Joden een volledig failliet en geruïneerd land, heel Europa met een oorlog naar de afgrond bracht! 

Dit beeld simpelweg en kritiekloos aanvaarden omdat onze geschiedenisboeken ons dit nu eenmaal zeggen, is de grootste fout van de naoorlogse generatie. Want hoe kun je kritiek hebben als je niet weet dat de informatie onjuist is? Hoe komt het dat onze geschiedenislessen gemakshalve voorbij gaan aan het feit dat de oorlog veel meer een gevolg was van een zorgvuldige en jarenlange voorbereiding en manipulatie van de (wereldwijde) publieke opinie die uiteindelijk tot een climax is gedreven door invloedrijke lieden achter de schermen, die geen enkele moraal hebben. 

Juist als je niet geloofd dat dit een mogelijkheid kan zijn, wil ik je vragen dit werk met een open geest te lezen en pas achteraf je conclusies te trekken. 

Als rode draad bij da aanleiding van de twee of eigenlijk drie grote oorlogen; we weten als het goed is van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en de Tweede Wereldoorlog (1939-1945), maar die derde? Daarvan weet bijna niemand hier in Nederland. Even kort dan; in 1870-1871 was er ook een oorlog Tussen Frankrijk en Duitsland. Over het waarom heb ik het later, maar een feit is dat de Duitsers deeze oorlog wonnen en binnen korte tijd Parijs hebben veroverd. Dat was voor de trotse Fransen natuurlijk een 'blamage' waarvoor 'revanche' moest gelden! Tot overmaat van ramp lieten de Duitsers de capitulatie ondertekenen in het Parijse voorstadje Versailles, in een treinwagon. Je snapt het al, dit is waarom de Eerste wereldoorlog is uitgevochten en weinig anders! De hoofdthema's komen tenslotte terug als Duitsland in 1918 capituleerd.

Bij de aanleiding voor de oorlog van 1870-1871 spelen 'oud koninklijk zeer', politieke belangen, opportunisme, nationale en culturele verschillen, maar vooral geld, winstbejag een belangrijke rol. Bankiers en industriëlen gebruikten, nee, schiepen toen al aanleidingen die na het einde van de Eerste Wereldoorlog weer opzettelijk werden misbruikt door diegenen die er groot belang bij hadden dat de verhoudingen nogmaals, en met een wel omschreven doel, op de spits werden gedreven. (ik kom hier later op terug in een verwijzing naar de leer van Darwin). Met deze redenen werden de verhoudingen opnieuw flink gepolariseerd. In 1936 (en blijkbaar al ver daarvoor) ging de Britse regering uit van de onvermijdelijkheid van een nieuwe oorlog, die gevoerd zou moeten worden om Duitsland definitief te vernietigen. Want dat was de algemene gedachtegang binnen de hoogste kringen van Europa. Zij zagen toen al dat de Politieke machtsverhoudingen zodanig uitgespeeld dienden te worden dat de Communisten en de Nazi’s elkaar het liefst zouden uitroeien, zonder dat het Britse imperium daar te veel nadeel zou ondervinden! 

Duitsland vormde rond 1900 met haar opkomende enorme industriële potentiaal en reusachtige bevolkingsaantal de motor van de Europese economie en Wetenschap. Dit ten nadele van Engeland, dat politiek intern volledig werd opgeslokt door het in stand houden van haar wereld omvattende "Empire", de daarmee verbonden globale koloniale economie en het slagvaardig houden van de enorme vloot om de overzeese handelsbelangen te beschermen, - of waar mogelijk nog uit te breiden.

 

1.    Een historische schets

Onze hele Europese geschiedenis is doorspekt met het verraad van de Koningshuizen en de Adel aan de gewone mensen. Met name de steun die de Engelse Adel gaf (en nog geeft) aan de (Joodse) Bankiersdynastie de Rotschilds, die daarna weer hun economische macht uitoefenden, niet omdat zij het beste voor hebben met menselijk welzijn, maar met het via de Banken door hen aan de wereld uitgeleende geld.

Het grootkapitaal en degenen die dit beheren, hebben vanzelfsprekend directe invloed op alles wat er in de wereld plaatsvindt. Er is geen politieke beslissing zonder een instemmend knikje van een bankdirecteur.

Dit moeten wij écht voortdurend in ons achterhoofd houden bij alle historische en andere globale gebeurtenissen!

Dat uitgangspunt is van criciaal belang voor onze meningsvorming … en we mogen ook niet uit het oog verliezen, het internationale Zionistisch kapitaal vormt opmerkelijk genoeg altijd weer de verborgen achtergrond van de steeds maar weer terugkerende discussie over het antisemitisme!

Het eerste wat er namelijk gebeurd wanneer er kritiek klinkt op het beleid van de Wereldbanken en de aantoonbare relatie met de (Joodse) bankiers, is een opvallend en uiterst felle tegenreactie van allerlei Joodse maatschappelijk vertegenwoordigers die dan direct weer refereren aan Jodenhaat. Dit begrip is tot een instrument gemaakt om de kritiek op Joden te doen verstommen en om kritische mensen een schuldgevoel te bezorgen vanwege hun voor Joden onwelgevallige denkwijze. Maar zelfs deze constatering legt alweer een verdachtmaking op degene die dit openlijk durft uit te spreken. Vreemd genoeg zijn het vaak zelfs de niet-Joden die vervolgens het hardst van leer trekken, uit een soort plaatsvervangende verontwaardiging. Zelfcensuur van het publiek. Hoe zou dit gedrag toch zo kunnen hebben ontstaan? Spontaan, uit medeleven voor het lot van de Joden, 70 jaar geleden? Of is er iets anders gaande dat zich vlak onder de drempel van ons menselijk bewustzijn afspeelt? Laat mij een theorie  schetsen: 

"Begin van de vorige eeuw (eigenlijk al eerder) zijn er allerlei psychologische theorieën ontstaan en uitgewerkt (Travistock) om deze vervolgens toe te passen op testgroepen om hun de uitwerking op de massa's te observeren. Massa psychologie, Massa manipulatie, gedragscontrole, gedragsbeïnvloeding, psychiatrische medicatie, manipuleren van het onderbewustzijn met gerichte methodes (shock, reclame, voortdurende herhaling) enz. In de eerste wereldoorlog werden deze technieken op grote schaal toegepast op militairen met PTS, zij waren immers toch al beschadigd, dus dan valt het schadelijke effect van deze manipulaties minder op … Klinkt dit misschien ver gezocht? Fantasie? Ziekelijke achterdocht? Nee! De bewijzen liggen voor het oprapen, je moet het willen zien". 

Als wij echt ‘open staan voor de wereld om ons heen’, zoals wij vaak, volkomen automatisch, na-papagaaien, dan zien wij de voorbeelden van deze manipulatie dagelijks op TV. Maar wij zijn te vaak volledig opgeslokt door de persoonlijke, dagelijkse beslommeringen als het behouden van werk, ontslag, kinderen, hypotheek, belastingen, vrije tijd, zodat wij de ‘ingewikkeldere’ zaken maar al te graag aan ons voorbij laten gaan. “nu even niet”, is veelal het excuus.

En dat is nu net wat de studies uit de vorige eeuw aantoonden. Een mens kan maar tot op een bepaalde hoogte informatie opnemen! Daarom worden wij met opzet dagelijks overgoten met de grootst mogelijke onzin. Geruchten, politieke issues, angstige wereldgebeurtenissen waar wij part noch deel aan hebben. Wij burgers worden murw gemaakt, zodat wij niet langer oog hebben voor de zaken die er écht toe doen! 

Hoe het allemaal begon…: Lees verder...